สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.


ตอนที่ 10
เส้นประธานสิบแต่ละเส้นที่สัมพันธ์กับอาการต่างๆ
                                                                  


  
เส้นสิกขินี

                                                           แผนรูปหงาย

                             ด้านขวา                                                       ด้านซ้าย
                    
                 ๑) แก้ลมมุตกฤจน์                                                 ๑๐) แก้ลมสำรับบุรุษ
                 ๒) แก้ลมแสบลำปะสาวะ                                          ๑๑) แก้ลมอะติสารมูด
                 ๓) แก้ขบลำปะสาวะ                                               ๑๒) แก้ลมรัดฆาด
                 ๔) แก้คันลำปะสาวะ                                               ๑๓) แก้ลมปัศฆาด
                 ๕) แก้ปะสาวะขาวขุ่น                                              ๑๔) แก้ลมสันทฆาด
                 ๖) แก้ปะสาวะแดง                                                 ๑๕) แก้ลมมุตฆาด
                 ๗) แก้ลมถ่วงลำปะสาวะ                                          ๑๖) แก้ลมองคสูด
                 ๘) แก้ลมกระไสยกล่อน                                          ๑๗) แก้ลมเสียวปะสาวะ
                 ๙) แก้ลมให้เสียว                                                  ๑๘)แก้ลมให้แสยงขน
                                                                                แผนรูปคว่ำ

                                            ด้านขวา                                                            ด้านซ้าย
                          ๑) แก้ลมคลุ้มคลั่ง                                      ๘) แก้ลมทุรนทุราย
                          ๒) แก้ลมเบื่ออาหาร                                    ๙) แก้ลมกาละมูดอันบังเกิดแต่ขั้วดี
                                                                                           แลตับแลดวงหัทไทย
                          ๓) แก้ลมให้เสียดราวข้าง                             ๑๐) แก้ลมถ่วงน่าเหน่า
                          ๔) แก้ลมบวมน่าเหน่าในกองปะระเมหะ             ๑๑) แก้ลมเสียดโครง
                          ๕) แก้ลมอันบังเกิดขึ้นในกองทุราวะสา              ๑๒) แก้ลมขัดปะสาวะ
                          ๖) แก้ลมปวดบุบโพ                                    ๑๓) แก้เมื่อยปะระเมหะ
                          ๗) แก้ลมปะสาวะดำ                                   ๑๔) แก้ลมปะสาวะเหลือง


( ติดตามในตอนที่ 11 )
ขอบคุณภาพและข้อมูลจากหนังสือการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเส้นสิบ
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อกันยายน 2555