สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

     พุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทย
ตอนที่ ๓๔ การแพทย์แผนไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๓ (ตอน ๕)
                                                                                                                                     
                                                                                                                                        โดย สันติสุข โสภณสิริ


สมัยรัชกาลที่ ๓ (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔)


         
     ศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ที่รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้จารึกไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ จารึกวัดโพธิ์แบ่งเป็น
๔ หมวดใหญ่ๆ ดังนี้คือ
     วิชาฤๅษีดัดตน เวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และแผนนวด เฉพาะวิชาฤๅษีดัดตน โปรดเกล้าฯ ให้ช่างหล่อรูปปั้นขึ้นด้วยสังกะสีผสมดีบุก
นอกจากนี้พระองค์ยังโปรดฯ พระราชทานพระราชนิพนธ์คำโคลงฤๅษีดัดตน ๔ บท และยังให้ข้าราชการและพระเถระ แต่งโคลงฤๅษีดัด
ตนกำกับทุกรูปรวมทั้งสิ้น ๘๐ ท่า เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. ๒๓๗๙ และ ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้คัดลอกท่าฤๅษีดัดตนลงสมุดไทย เมื่อ พ.ศ.
๒๓๘๑
      แม่กองในการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ คือพระยาศรีพิพัฒน์กับพระยาเพ็ชรพิไชยโดยมีกรมหมื่นนุชิตชิโนรสเป็นผู้ควบคุมในด้าน
งานจารึก รายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่งจารึกวัดพระเชตุพนฯ ด้านการแพทย์เฉพาะที่ระบุไว้ในจารึกจดหมายเหตุเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระ
เชตุพนฯ มีผู้แต่งทั้งหมด ๓๗ ท่าน ซึ่งขอกล่าวเพียง ๓ ท่านคือ
      ๑. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว: โคลงฤๅษีดัดตน (๑) ดัดตนแก้ขี้เกียจ (๒) ดัดตนแก้เอวขดขัดขา (๓) ดัดตนแก้ลมในอก
ในเอว (๔) ดัดตนแก้ขัดเอว (๕) ดัดตนแก้ลมปวดศีรษะ
      ๒. กรมหมื่นนุชิตชิโนรส: โคลงฤๅษีดัดตน (๑) ดัดตนแก้ซ้นเท้า (๒) ดัดตนแก้ปวดท้อง แก้ข้อเท้า (๓) ดัดตนแก้เสมหะในลำคอ
ดัดตนแก้ลมในแขน (๔) ดัดตนแก้ลมในอก (๕) ดัดตนแก้ไหล่ แก้ท้อง แก้อก (๖) ดัดตนแก้ลม เวียนศีรษะ
      ๓. กรมหมื่นไกรสรวิชิต: โคลงภาพฤๅษีดัดตน (๑) ดัดตนดำรงกายอายุยืน (๒) ดัดตนแก้ขา


(ปรับปรุงจากเอกสารที่ตีพิพม์ครั้งแรกใน "รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 2552-2553 (สิงหาคม 2553)" )

(ต่อตอนที่ ๓๕ การแพทย์แผนไทย ใน สมัยรัชกาลที่ ๓ (ตอน ๖)