สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

   เสวนาสุขภาพวิถีไท
ชีวิตปกติ เพราะธาตุปรกติ
ตอนที่ ๓ การบรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิต


                                                                                                                                                โดย ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์


          ในคัมภีร์อายุรเวทได้กล่าวไว้ว่า เราจะบรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตสามหรือสี่อย่าง (ธรรมะ, อรรถะ, กามะ, โมกษะหรือสุขะ)
ที่กล่าวมาได้นั้น จำเป็นต้องมีเงื่อนไข ๒ ประการ คือ ต้องมีอายุยืนและมีสุขภาพดี  ซึ่งอาจอธิบายสั้นๆได้ว่า ถ้าเราอายุสั้นและ
เจ็บไข้ไม่สบาย เราย่อมไม่สามารถทำหรือเข้าถึงธรรมะ อรรถะ กามะ และโมกษะหรือสุขะได้เต็มที่
          จากนั้นก็ตามด้วยข้อปฏิบัติซึ่งนำไปสู่ความมีสุขภาพดีและอายุยืน ได้แก่ การปฏิบัติตัวในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้า
นอน (ซึ่งเรียกในทางอายุรเวทว่า "ทินะ จริยะ"/ dinacarya), การปฏิบัติในแต่ละฤดูกาล เนื่องจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผล
ต่อร่างกายและจิตใจของเรา (เรียกว่า "ฤดูจริยะ"/ rtucarya), การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเราแต่ละคน ซึ่งอาจ
เทียบเคียงได้กับคำว่า "ธาตุเจ้าเรือน" ในทางการแพทย์แผนไทย ไปกระทั่งถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตเพื่อสอดคล้องกลมกลืน
กับชีวิตอื่นๆ รอบตัวเรา (เรียกว่า สัทวฤตตะ/sadvrtta ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า "พฤติกรรม(วฤตตะ)นำสู่ความจริง(สัท)"
ที่กล่าวมาข้างต้นโดยสังเขปตั้งแต่ตอนที่ ๑ - ๓ นี้คือส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ในภาพรวมของอายุรเวทอินเดีย


(เรียบเรียงจากการเสวนาสุขภาพวิถีไท เรื่อง ชีวิตปกติ เพราะธาตุปรกติ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสวนกีฬา กระทรวงสาธารณสุข)


(ต่อตอนที่ ๔ ธาตุ(ปรกติ)  )