สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

รู้จักสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)

     ในปี พ.ศ.2528 เครือข่ายภาคประชาชน และสมาคมแพทย์แผนโบราณต่างๆ ได้ร่วมกันจัดตั้ง "โครงการฟื้นฟูการนวดไทย " เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญาการนวดไทย
     วันที่ 7 สิงหาคม 2536 ที่ประชุมเครือข่ายภาคประชาชน และสมาคมแพทย์แผนโบราณ มีมติให้ก่อตั้ง "สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
(สมพท.)" โดยมีองค์กรสมาชิกที่ร่วมกันก่อตั้งจำนวน 22 องค์กร และมีกรรมการสมาพันธ์ฯ ชุดก่อตั้ง 17 คนปัจจุบันมีองค์กร สมาชิก ประมาณ 30 องค์กร
รวมทั้งองค์กรผู้พิการทางการเห็นที่ดำเนินงานด้านการนวดไทย 5-6 องค์กร

วัตถุประสงค์
     1. เป็นศูนย์กลางการประสานงานขององค์กรแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านทั่วประเทศ
      2. ประสาน ฟื้นฟู และพัฒนาการแพทย์แผนไทยทุกระดับ เพื่อให้มีการนำมาใช้ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
      3. เสนอแนะนโยบายในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และการสาธารณสุขต่อรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง
      4. เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันทั้งในและต่างประเทศ

บทบาทและการดำเนินงาน
     1. ด้านนโยบายและกฎหมาย เช่น การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ต่างๆ ด้านการแพทย์แผนไทย
      2. ด้านการเสริมศักยภาพและเครือข่ายแพทย์แผนไทย ได้แก่ การจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี การประชุมวิชาการประจำปีและการจัดเสวนา
          วิชาการรายเดือน เป็นต้น
      3. ด้านองค์ความรู้และวิชาการ ได้แก่ การจัดอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การนวดไทย การสังคายนาองค์ความรู้การจัดทำตำรา หนังสือ คู่มือ
          ตามหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย  เป็นต้น
      4. ด้านการบริการเพื่อสาธารณะประโยชน์ ได้แก่ การจัดบริการ การนวดไทย การแพทย์แผนไทย ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ งานสำคัญทาง
          พระพุทธศาสนา เป็นต้น

รายชื่อคณะกรรมการ

    ผศ.ดร.สำลี            ใจดี                ที่ปรึกษา
    นพ.ประพจน์          เภตรากาศ       ประธาน
    ภก.ดร.ยงศักดิ์       ตันติปิฎก         รองประธาน (ภาคกลาง)
    นายปรีชา             วรรณขาว         รองประธาน (ภาคใต้)
    ภก.ปรีดา               ตั้งตรงจิตร       รองประธาน (ภาคกลาง)                    
    น.ส.วัชรี                ศรีทอง             รองประธาน (ภาคเหนือ)
    นางประทิน            ทรัพย์บุญมี       กรรมการ
    นายบุญทำ            กิจนิยม             กรรมการ
    น.ต.เฉลิม             วงษ์ศิริ               กรรมการ
    นางเพ็ญแข           วงษ์ศิริ              กรรมการ
    นางสาวิตรี            ศิริวุฒิ               กรรมการ
    ดร.รัชนี                จันทร์เกษ          กรรมการ
    ดร.สุนทรี              ชัยสัมฤทธิ์โชค  กรรมการ
    ส.ต.นิโรจน์           นิลสถิตย์           กรรมการ
    นายสมนึก            นาคเกษม          กรรมการ
    นายกีชา              วิมลเมธี             กรรมการ
    นายปรีชา            คณานุรักษ์         กรรมการ
    นายตุก                จันทรัฐ              กรรมการ
    นายสำอาง           เสาวมาลย์          กรรมการ
    นางสาวบัวทอง     จูมพระบุตร         กรรมการ
    นางขันคำ            ทองลาย             กรรมการ
    นายสุทัศน์           ปึงศิริพัฒนา        กรรมการ
    นายธนิศร            พินิชกชกร         กรรมการ
    นางชมัยพร         บุตรนาค             กรรมการ
    นายศิวพงษ์         ทิพย์ศิริ              กรรมการ
    นางสุดารัตน์        สุวรรณพงศ์        กรรมการและเหรัญญิก
    นายวีรพงษ์          เกรียงสินยศ       กรรมการและเลขาธิการ

ติดต่อสมาพันธ์ฯ

เลขที่ 403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 0-2589-4243  แฟกซ์ 0-2591-8092 กด 15
e-mail : ftmat2560@gmail.com  2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.