สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

เสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 14
"บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย"
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

การเสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ ๑๔
วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จ.น่าน

วิทยากร
๑.นพ.ประพจน์ เภตรากาศ   ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
๒.ดร.อุษา กลิ่นหอม          ประธานสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท

ดำเนินรายการโดย
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ     มูลนิธิสุขภาพไทย