สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

เสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 17
"พระพุทธศาสนา ต้นธารแห่งอุดมคติจรรยาบรรณการแพทย์แผนไทย"
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

การเสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ ๑๗
เรื่อง พระพุทธศาสนา : ต้นธารแห่งอุดมคติจรรยาบรรณการแพทย์แผนไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสวนกีฬา กระทรวงสาธารณสุข

จัดโดย
สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

วิทยากรโดย
๑.นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ
๒.อาจารย์สันติสุข โสภณสิริ
๓.ภก.ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก

ดำเนินรายการโดย
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ     มูลนิธิสุขภาพไทย