สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

เสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 5
"กลไกและมาตรการปกป้อง คุ้มครองการนวดไทย"
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

การเสวนาวิชาการในงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑  อาคารสวนกีฬา  กระทรวงสาธารณสุข

วิทยากร
๑.ภก.ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก
๒.อ.วินัย อินเสมียน