ตำรับยาไทย
สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

   ดูทั้งหมด
          การนวดไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ยังไม่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดเจน มีการกล่าวอ้างในเว็บไซต์ไทยแทบทุกแห่งว่า
"การนวดมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล บรมครูชีวกโกมารภัจจ์ เป็นทั้งหมอยา หมอรักษา และหมอนวดประจำตัวพระพุทธเจ้า 
เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ผ่านมาทางประเทศจีนและเข้ามาสู่เมืองไทยโดยการนำของพระสงฆ์ หลักฐานการนวด
ที่เก่าแก่ที่สุดคือ ศิลาจารึก ที่ขุดพบที่ป่ามะม่วงในสมัยพ่อขุนรามคำแหง"
          ข้อมูลดังกล่าวถูกคัดลอกสืบต่อกันมาในเว็บไซต์ไทยแทบทุกแหล่งโดยไม่มีการตรวจสอบหลักฐานว่ามีจริงหรือไม่ 
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดๆ สืบต่อกันมาเป็นทอดๆ จนถึงปัจจุบัน  เมื่อผ่านการรับรู้ข้อมูลผิดๆ ไประยะเวลาหนึ่ง สิ่งที่ผิดก็จะกลาย
เป็นถูก และจะกลายเป็นอวิชชาต่อการพัฒนาการนวดไทย จึงสมควรที่เราชาวพุทธและหมอนวดไทยจะต้องรู้จักเทือกเถา เหล่ากอ
ของการนวดไทยให้กระจ่างว่ามาจากที่ใด เราต้องรู้จักอดีต เพื่อเข้าใจปัจจุบัน และเพื่อสร้างอนาคตได้อย่างมั่นคง


                                                                  


  
ตอนที่ 1   
ประวัติและความเป็นมาของการนวดไทย

                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

   เรื่องเด่นทุกวันพระ 
ขอบคุณภาพ http://poovaratsuchart.blogspot.com/2016/01/blog-post.html