สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

       

เส้นสุมมนา

                                                           แผนรูปหงาย

                             ด้านขวา                                                       ด้านซ้าย
                    
                         ๑) แก้เชื่อมมึน                                               ๑๐) แก้ชิวหาสดม
                         ๒) แก้จิตร์ระส่ำระสาย                                       ๑๑) แก้อาหารไม่มีรศ
                         ๓) แก้เคลิ้มคลั่ง                                             ๑๒) แก้หวานปาก
                         ๔) แก้สะอื้นลมปะทะ                                       ๑๓) แก้ขมปาก
                         ๕) แก้ละเมอเภอภก                                        ๑๔) แก้เค็มปากเลือกปาก
                         ๖) แก้มือแลเท้าเพลีย                                      ๑๕) แก้ลิ้นแขงกระด้าง
                         ๗) แก้นอนมิหลับ                                            ๑๖) แก้ลิ้นใหญ่คับปาก
                         ๘) แก้ลมจิตร์คุณ                                            ๑๗) แก้ลิ้นหดยืดมิออก
                         ๙) แก้ลมมะหาสนุก                                         ๑๘) แก้สุมรณันติ

ตอนที่ 6
เส้นประธานสิบแต่ละเส้นที่สัมพันธ์กับอาการต่างๆ
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากหนังสือการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเส้นสิบ
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อกันยายน 2555
( ติดตามในตอนที่ 7 )
                                          แผนรูปคว่ำ

                         ด้านขวา                                             ด้านซ้าย

               ๑) แก้ลมหัศดม                            ๑๐) แก้มะหาสดม
               ๒) แก้เชื่อมมึน                             ๑๑) แก้ลมให้หิว
               ๓) แก้สวิงสวาย                            ๑๒) แก้ลมกระทบใจ
               ๔) แก้หายใจให้ขัด                        ๑๓) แก้ละหวยใจ
               ๕) แก้ใจลอย                              ๑๔) แก้น้ำเขละใส
               ๖) แก้นอนมิหลับ                          ๑๕) แก้คลื่นเหียน
               ๗) แก้ลมมะหาสนุก                       ๑๖) แก้รากเพื่อพิศ
               ๘) แก้บาทลักษ์                           ๑๗) แก้บาทจักร์
               ๙) แก้บาทยักษ์                           ๑๘) แก้รำโหยจิตร์