สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

วัดตาลเดี่ยวตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

     วัดตาลเดี่ยว เดิมชื่อวัดบุ่งคล้า ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดตาลเดี่ยวในภายหลัง เหตุที่ได้ชื่อว่า "ตาลเดี่ยว" เพราะในสมัยที่
ก่อตั้งวัดใหม่ๆนั้นมีต้นตาลต้นเดียวอยู่ในบริเวณวัด ปัจจุบัน พระครูวิจิตรชยารักษ์ เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยในวัด

     สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยในวัดตาลเดี่ยวก็คือ ศูนย์บำบัดผู้ติดสุราและยาเสพติด
     โครงการบำบัดผู้ติดสุราและยาเสพติดของวัดตาลเดี่ยว เริ่มต้นจากแนวความคิดของท่านพระครูวิจิตรชยารักษา ด้วยเหตุที่
ท่านได้เล็งเห็นพิษภัยของสุราและยาเสพติดอันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาของครอบครัวและนำไปสู่การสร้างปัญหาให้แก่สังคม
นอกจากนี้สุรายังเป็นสารเสพติดที่ทำลายสมองและร่างกายของผู้ที่ดื่มในระยะยาว ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมามากมาย
ทั้งโรคตับแข็ง ตับอักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคจิตเวชจากการติดสุรา ที่สำคัญคือ เรื่องปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนที่จะต้อง
สิ้นเปลืองไปกับรายจ่ายสำหรับสุราและยาเสพติดซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย มิหนำซ้ำยังเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหา
ของครอบครัว ชุมชน และปัญหาในสังคมตามมามากมาย
     ด้วยเหตุนี้ ท่านพระครูฯจึงได้เสาะแสวงหาหาหนทางดับทุกข์ให้ญาติโยมเหล่านั้น เมื่อประมาณ ๓๕ ปีก่อน (ปี พ.ศ.๒๕๒๕)
ในช่วงที่ท่านมีอายุได้ประมาณ ๒๘ ปี ท่านได้เดินทางไปอบรมหลักสูตรการรักษาผู้ติดยาเสพติดให้แก่พระภิกษุ จัดโดยสำนัก
พระพุทธศาสนาที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นท่านก็นำวิชาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาเผยแพร่ต่อ โดยการก่อตั้ง ศูนย์บำบัด
ผู้ติดสุราและยาเสพติด ขึ้นที่วัดตาลเดี่ยว และได้ดำเนินงานบำบัดผู้ติดสุราและยาเสพติดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

แนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนา

     หลวงพ่อใส ฐิตวิริโย อายุ ๘๐ ปี ผู้รับผิดชอบโครงการบำบัดผู้ติดสุราและยาเสพติดแทนพระครูวิจิตรชยารักษ์ เจ้าอาวาส 
กล่าวถึงหลักธรรมที่นำมาใช้ในการดำเนินงานศูนย์บำบัดผู้ติดสุราและยาเสพติดในวัดตาลเดี่ยวว่า เมื่อคนกลายเป็นทาสของยา
เสพติดแล้วสำนึกผิด อยากกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม จึงมองหาที่พึ่งที่ป้องกันมิให้หลงกลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ในฐานะวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชน เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา จึงควรมีส่วนร่วมในการบำบัดรักษา ให้เป็นหลัก
และที่พึ่งพิงของผู้ป่วย โดยใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ควบคู่กับการใช้หลักธรรมคำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปได้ในที่สุด
     ศูนย์บำบัดผู้ติดสุราและยาเสพติด วัดตาลเดี่ยว ได้ใช้หลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ และได้ค้นพบหลักความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ หรือ อริยสัจ 4 มาเป็นหลักธรรมในการบำบัดผู้ป่วยให้พ้นทุกข์ทั้งปวง
ประกอบด้วย
     1. ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เป็นสภาพของความลำบากทั้งทางกายและทางใจ
     2. สมุทัย คือ สาเหตุแห่งทุกข์นั้น
     3. นิโรธ คือ ความไม่มีทุกข์ ซึ่งก็หมายถึงการเข้าใจในสมุทัย ความเข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์ ความเศร้ามัวหมองทั้งปวง
     4. มรรค คือ หนทางแห่งการดับทุกข์ กล่าวคือ เมื่อเกิดทุกข์อันเกิดจากสาเหตุของการดื่มสุราและเสพยาเสตติดหรือมั่วสุม
อบายมุข ก็ให้หาสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์ซึ่งก็คือสมุทัย หรือหาวิธีหลุดพ้นจากบ่วงอโคจรอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ ถ้าเข้าใจตรงนี้
แล้วก็จะหาทางออกแห่งการดับทุกข์นั้นได้
     นอกจากนี้ยังใช้หลักธรรมสัจจะบารมี หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ เช่น การสัญญาว่าเป็นลูกที่ดี เป็นสามีที่ดี
เป็นพ่อที่ดี เป็นเพื่อนที่ดี มีสัจจะต่อการงานที่ทำ คือ เมื่อตั้งใจทำงานชิ้นใดแล้วจะทำให้เต็มที่ ศูนย์บำบัดฯจะสอนให้ผู้มารับการ
บำบัดมีสัจจะต่อวาจา คือ เมื่อพูดอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้น เป็นผู้มีวาจาตรงกับใจ ซึ่งข้อนี้เป็นหลักสำคัญที่นำมาประกอบวิธีการ
บำบัดผู้ติดสุราของศูนย์ฯ

   


          

บทบาทวัดกับการแพทย์แผนไทย 
ตอนที่ ๑๕ วัดตาลเดี่ยว
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

   เรื่องเด่นทุกวันพระ