สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

     

         กำเนิดการแพทย์แผนไทยเริ่มจากบทบาทของพระภิกษุในฐานะผู้เยียวยา  ในสมัยพุทธกาลระยะแรกจะจำกัดอยู่ในขอบเขตของการดูแลพระภิกษุด้วยกัน  เรื่องราวตอนหนึ่งในคัมภีร์มหาวรรค เชื่อมโยงให้เห็นว่าบทบาทหน้าที่ดังกล่าวได้กลายมาเป็นโรงพยาบาลของสงฆ์ กล่าวคือ ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธด้วยอาการไม่สบายในท้อง นอนจมกองมูตรกองคูถ  ความที่ท่านไม่เป็นประโยชน์แก่สงฆ์ ในสภาพเช่นนี้จึงไม่มีผู้ใดคอยอุปัฏฐากท่าน  เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงเสด็จมาดูแลภิกษุที่อาพาธ  และในภายหลังได้ทรงกำหนดวินัยว่าด้วยการพยาบาลภิกษุผู้อาพาธ 
         แม้ว่าวัดพุทธในสังคมไทยจะมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสมาตั้ง แต่อดีต หรือมีบทบาทในการสนับสนุนหมอพื้นบ้าน หมอแผนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งในรูปแบบการให้ใช้สถานที่ภายในวัดและงบประมาณสนับสนุนจากเงินบริจาค  แต่แนวโน้มบทบาทของวัดในการดูแลสุขภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัด  จากการสำรวจข้อมูลของพระภิกษุสงฆ์ในทำเนียบของพระสงฆ์ผู้ทำการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด-โรคเอดส์  ในโครงการธรรมรักษา  จากปี ๒๕๑๙-๒๕๔๙  ของอาจารย์  ดารณี อ่อนชมจันทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่า จำนวนรายชื่อ พระภิกษูสงฆ์ ๑,๖๓๐ รูป มีวัดและพระสงฆ์ที่บำบัดยาเสพติดอย่างน้อย ๓๒ แห่ง รักษาโรคทั่วไป ๘๐  แห่ง  ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศในปีเดียวกัน ๓๕,๒๗๑ แห่ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน ๓๒๘,๒๘๘ รูปแล้ว ถือว่ามีจำนวนที่น้อย ไม่ถึงร้อยละ ๑  นอกจากนี้ ในแต่ละปีมีวัดที่เกิดขึ้นใหม่ร้อยละ ๙
         อย่างไรก็ตามยังคงมีวัดที่ให้การดูแลสุขภาพของประชาชนในทุกภาค  มีการใช้การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย  บางแห่งมีการผสมผสานการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนปัจจุบันร่วมด้วย  ที่สำคัญ วัดเหล่านี้มีบทบาทในการเปลี่ยนทัศนคติของผู้ป่วยและประชาชนต่อโรคที่สังคมรังเกียจ เช่น โรคติดเชื้อเอชไอวี  ผู้ติดยาเสพติด  บางแห่งเป็นที่รองรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อัมพฤกษ์อัมพาต โรคมะเร็ง ฯลฯ ซึ่งโรงพยาบาลทั่วไปปฏิเสธการรักษาหรือไม่สามารถรับเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้เป็นเวลานาน  ซึ่งจะมีการนำตัวอย่างวัดที่ยังคงให้บริการแพทย์แผนไทยมานำเสนอต่อไป  

บทบาทวัดกับการแพทย์แผนไทย ตอนที่ ๑
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

   เรื่องเด่นทุกวันพระ