สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

ที่ตั้งตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลวัด
    วัดตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ ๑ บ้านหนองน้ำใส ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ส่วนหนึ่งเป็นป่าช้าเก่า และมีชาวบ้านในชุมชน
สละที่ดินให้สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๘๑ ได้รับการจดทะเบียนเป็นวัดในปี พ.ศ.๒๕๓๖ และรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ.
๒๕๔๐    

ประวัติการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยในวัด

    กิจกรรมการแพทย์แผนไทยที่ดำเนินในวัดนี้คือ การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านในชุมชนเรื่องการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
การส่งเสริมให้เพาะปลูก ขยายพันธุ์ การแปรรูปสมุนไพรเป็นของใช้ในครัวเรือน และยารักษาโรค
    จุดเริ่มต้นมาจากตัวท่านพระครูอุปถัมภ์วิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันที่มีความสนใจในเรื่องสมุนไพรมาก่อนแล้วโดยส่วนตัว
ท่านพระครูฯ มีความคิดว่า ต้องการช่วยเหลือคนเจ็บป่วยให้หายจากโรคด้วยพืชสมุนไพร ตัวอย่างเช่น ท่านเคยช่วยแก้ปัญหาโรค
ติดต่อทางผิวหนัง ในกลุ่มเด็กวัดที่ท่านเคยจำพรรษาอยู่จนหายขาด ทั้งยังได้แบ่งยานั้นไปรักษาให้บรรดานักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย    
    นอกจากนี้ ท่านยังสนใจศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย แต่ทว่าไม่ได้ไปสอบเพื่อขอใบรับรองวุฒิ  อย่างไรก็ดี ท่านก็ได้ใช้
ความรู้เรื่องสมุนไพร ที่ศึกษาเพิ่มเติมมาช่วยคนที่ติดสุราให้เลิกเสพสุรามาแล้ว ด้วยการใช้ยาสมุนไพรสามราก (โลดทะนงดอกแดง,
พญาไฟ และปลาไหลเผือก) ซึ่งสูตรยาตัวนี้ท่านได้เรียนรู้มาจากการเข้ารับการฝึกอบรมจากมูลนิธิธรรมรักษา และปัจจุบันก็ยังคงช่วย
บำบัดผู้เสพติดสุราที่ต้องการเลิกสุรา    
    ครั้นเมื่อเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขากระโดนวนาราม ท่านพระครูฯได้เผยแพร่แนวคิดเรื่องคุณค่าของสมุนไพร และวิธีการแปรรูป
สมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนให้แก่ชาวบ้าน โดยในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๓ ท่านได้เป็นผู้นำชาวบ้านตั้งกลุ่มสมุนไพร
และแปรรูปสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ลูกประคบ ยาหม่อง น้ำมันเลียงผา น้ำยาล้างจาน ยาสระผม ครีมนวดผม รวมทั้ง
การเปิดห้องอบสมุนไพรให้บริการในวัดด้วย หลังจากนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ การทำสวนสมุนไพรในพื้นที่วัด ซึ่งใช้เนื้อที่
ประมาณ ๑ ไร่  

แนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนา

    ท่านพระครูฯกล่าวว่า แนวคิดทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินงานแพทย์แผนไทยของตนเองก็คือ เมตตาธรรมเพื่อช่วยให้ผู้อื่น
พ้นทุกข์ "ตั้งในฐานของเมตตานั่นแหละ เหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนว่า เราไปตั้งกายกรรมด้วยเมตตา ตั้งวจีกรรมด้วยเมตตา ตั้งมโน
กรรมด้วยเมตตา มีอะไรช่วยชาวบ้านช่วยคนป่วยได้ก็ช่วย ใช้พื้นฐานเมตตาทั้งนั้น คือ ความรัก ความสงสาร การช่วยเหลือ"
    ท่านพระครูฯกล่าวว่า ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เคยช่วยให้คนเลิกสุราได้ โดยที่ไม่เคยเรียกร้องค่ายาหรือค่าบำบัดรักษาแต่อย่างใด
    ส่วนเรื่องการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความรู้เรื่องสมุนไพร ท่านเห็นว่า เพราะสมุนไพรมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ถ้าคนรู้จักสมุนไพร
คนก็จะเกิดความคิดอนุรักษ์พันธุ์ไม้ โดยเฉพาะถ้านำไปผสมผสานกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ด้วยแล้ว ชาวบ้านก็จะมีความมั่นใจในคุณภาพชีวิตที่ดี มีทั้งความปลอดภัยและความยั่งยืน
    ส่วนเรื่องการส่งเสริมจากวัด ท่านพระครูฯกล่าวว่า วัดยังตั้งใจจะหาช่องทางจัดการอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรให้แก่คน
ในชุมชนอยู่แล้ว คิดว่าอบรมคนในหมู่บ้านๆ ละประมาณ 5 คน ชาวบ้านจำนวนหนึ่งก็จะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องสมุนไพร รู้จักการนำมา
ใช้ประโยชน์ และรู้จักการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้อยู่ในครอบครัวและในชุมชนต่อไป


   


          

บทบาทวัดกับการแพทย์แผนไทย 
ตอนที่ ๑๔ วัดเขากระโดนวนาราม
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

   เรื่องเด่นทุกวันพระ