สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประวัติการดำเนินการแพทย์แผนไทยในวัด
    วัดทุ่งบ่อแป้นเริ่มทำการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาตมาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๙ โดยใช้โรงครัวของวัดเป็นสถานที่บำบัด
ฟื้นฟูผู้ที่มาทำการฟื้นฟู ในอดีตมีคนมาบำบัดเพียง ๑-๒ คน สาเหตุที่พระครูอาทรประชากิจ (อดีตเจ้าอาวาส ปัจจุบันได้ลาสิกขาบทแล้ว) ได้ทุ่มเททำเรื่องการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างจริงจัง เพราะมีแรงบันดาลใจจากโยมแม่ซึ่งเคยป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์
อัมพาต และเสียชีวิตไป  โดยเห็นว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นความเจ็บป่วยทั้งครอบครัวมิได้มีเพียงผู้ป่วยเท่านั้นแต่ญาติพี่น้องได้รับ
ความทุกข์ไปด้วยเช่นกัน

จุดประสงค์ในการก่อตั้ง
(๑) เพื่อใช้เป็นแหล่งบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายแก่ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต
(๒) เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกมีกำลังใจ ให้มีจิตใจเข้มแข็ง มีคุณค่าในสังคม
(๓) ทำประโยชน์ให้แก่สังคม ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั่วๆไป โดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดว่าเป็นการให้การรักษาตามศาสตร์การ
แพทย์แผนไทย ช่วยเสริมการแพทย์แผนปัจจุบันให้ได้ผลดีขึ้น โดยใช้วิธีการที่ฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อและสภาพจิตใจของผู้ป่วยให้ดี
ขึ้นซึ่งจะเกิดผลดีในระยะยาว และทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข
    ในปลายปีพ.ศ.๒๕๓๙ คนไข้เพิ่มขึ้นวันละ ๑๐-๒๐ คน โรงครัวเล็กๆไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จึงมีผู้มีจิตศรัทธาเห็นความจำเป็น ในการช่วยเหลือบริจาคซื้อที่ดินด้านหลังวัดจัดสร้างเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วย ปัจจุบันมีทั้งหมด ๑๓ อาคาร รองรับผู้มารับการฟื้นฟูได้
วันละ ๘๐ คน โดยมีที่พักภายในศูนย์ฟื้นฟูฯสามารถอยู่ได้ประมาณ ๔๐ คน และไปกลับประมาณ ๓๐ คน

แนวคิดพุทธศาสนากับการดำเนินการ
    สำหรับแนวคิดของอดีตเจ้าอาวาสวัดผู้ก่อตั้งศูนย์ เห็นว่าการเป็นพระสงฆ์น่าจะทำประโยชน์แก่สังคมได้บ้าง ซึ่งปัจจุบันมีพระสงฆ์
จำนวนไม่น้อยที่ทำเรื่องนี้อยู่ การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักของความเมตตา  ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์  เพื่อให้ผู้ป่วยได้หลุดพ้นจากทุกข์ทรมานของสังขาร

          

บทบาทวัดกับการแพทย์แผนไทย 
ตอนที่ ๓ วัดทุ่งบ่อแป้น
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

   เรื่องเด่นทุกวันพระ