สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

วัดใหม่กบเจา
ต.บางบาล  อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต.บางบาล

ประวัติการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน

    พระครูสันติกัลป์ญาณคุณ หรือเสงี่ยม กิตติภทโท หรือที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกว่า "หลวงพ่อแก่" บวชตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ จนถึง
ปัจจุบัน ขณะที่บวชมีความสนใจศึกษาหาความรู้เรื่องของคาถา ยาสมุนไพรเป็นผู้สืบทอดความรู้การแพทย์พื้นบ้านต่อจากหลวงพ่อ
เมี้ยน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ (วัดโพธิ์ตั้งอยู่ไม่ห่างจากวัดใหม่กบเจามากนัก อยู่ในตำบลบางบาลเหมือนกัน) ทั้งการรักษากระดูก การใช้
สมุนไพร และคาถาอาคมต่างๆ หลวงพ่อแก่สืบทอดความรู้และรักษาชาวบ้านมาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน
    ผู้ป่วยที่มารับบริการการรักษาส่วนใหญ่มาด้วยอาการปวดเมื่อยเรื้อรัง กระดูกทับเส้น กระดูกหัก กระดูกแตก โรคอัมพฤกษ์อัมพาต
ปากเบี้ยว ขาชา  ทั้งฆราวาสและพระลูกวัดมีบทบาทช่วยหลวงพ่อแก่ในการทำยาสมุนไพรพื้นบ้านที่สืบทอดตำรับมาจากหลวงพ่อ
เมี้ยน ยาที่ทำประจำคือยาลม น้ำมันนวดแก้เส้นอัมพฤกษ์อัมพาต ทางวัดไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการรักษา แล้วแต่จิตศรัทธา

แนวคิดในการดำเนินการรักษาตามแนวพุทธศาสนา

    แม้บทบาทการรักษาโรคจะมิใช่หน้าที่ของสงฆ์ แต่หลวงพ่อแก่เห็นว่าการรักษาชาวบ้าน เป็นการทำไปตามหน้าที่นอกเหนือจาก
การปฏิบัติภารกิจสงฆ์ตามพุทธศาสนาแล้ว การรักษายังเป็นการตอบแทนให้การช่วยเหลือชาวบ้านวิธีการหนึ่ง  ชาวบ้านทุกข์มาไม่
สามารถปฏิเสธได้  โดยเห็นว่าเป็น "การสงเคราะห์คนเจ็บป่วย" ถือเป็นการให้ทานเพื่อให้คนพ้นจากทุกข์ ที่สำคัญเป็นการตอบแทน
ชาวบ้าน ชาวบ้านทำบุญทำนุบำรุงวัด ถวายอาหาร พระควรทำประโยชน์ตอบแทนชาวบ้านด้วย  ทั้งนี้หลวงพ่อแก่เห็นว่า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนส่งเสริมบทบาทวัด พระสงฆ์  เพื่อให้เป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนในพื้นที่ที่
ห่างไกล และเป็นการดูแลเบื้องต้น รวมไปถึงบุคคลที่ไม่มีทางเลือกหรือที่พึ่งในการรักษา          

บทบาทวัดกับการแพทย์แผนไทย 
ตอนที่ ๖ วัดใหม่กบเจา
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

   เรื่องเด่นทุกวันพระ