สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

ตั้งอยู่เลขที่  ๑๖๖  หมู่ที่ ๖ ตำบล มะกอกเหนือ  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  เป็นวัดมหานิกาย 

ประวัติวัดบ้านสวน
      วัดบ้านสวนถือเป็นวัดสาขาหนึ่งของวัดเขาอ้อ เนื่องเพราะอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านสวนต่างล้วนเป็นศิษย์สำนักวัดเขาอ้อทั้งสิ้น
"วัดบ้านสวน" ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๗๐ ตรงกับสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา

ประวัติการให้บริการแพทย์แผนไทยในวัดบ้านสวน
         อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านสวน "ศิษย์" สายสำนักวัดเขาอ้อ คือ พระครูพิพัฒน์สิริธร (คง สิริมโต ) หรือหลวงพ่อคง เป็นผู้ใฝ่
ศึกษาและมีศรัทธาตั้งมั่น เมื่อได้มาอยู่วัดบ้านสวนด้วยความสำนึกว่าเป็นศิษย์สายเขาอ้อ และเคยมีชื่อเสียงในไสยเวทและการ
รักษาโรค ท่านก็เลยสืบทอดเจตนาของบูรพาจารย์ โดยศึกษาการแพทย์แผนโบราณตามตำราของวัดเขาอ้อ แล้วนำวิชาความรู้
สงเคราะห์คนเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านทำหน้าที่นั้นจนกระทั่งมรณภาพ แต่ก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ไว้ให้กับศิษย์เอกคือ พระมหาพรหม
หรือ พระครูขันตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านสวนในปัจจุบัน
        พระครูขันตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านสวนในปัจจุบัน ท่านยังคงยึดมั่นและสืบทอดวิชาการดูแลชุมชนและชาวบ้านที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคต่างๆด้วยสมุนไพร ทั้งต่อกระดูก กระดูกหัก อัมพฤก อัมพาต  กระดูกทับเส้นฯลฯ เป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วยของคนในชุมชน
บ้านสวนและพื้นที่ใกล้เคียง   เมื่อมีคนเจ็บป่วยจะมาในวัดเพื่อขอให้ท่านรักษา  ส่วนใหญ่รักษาพวก เอ็นและการต่อกระดูกเป็น
ส่วนใหญ่  คนที่เจ็บป่วยพวก เอ็น ปวดเมื่อย กระดูก แขน ขาหัก มีการใช้น้ำมันมะพร้าวใหม่ที่หุงกับสมุนไพรหลากหลายชนิด 
ชโลมทา และบีบนวดจนหาย  เมื่อหายแล้วก็ให้ผู้ป่วยเอาข้าวเอาปลามาทำบุญ  
        วัดบ้านสวนเป็นผลผลิตจากวัดเขาอ้อ ตำราสมุนไพรและการรักษาโรคต่างๆจึงได้รับการสืบทอดมาจากวัดเขาอ้อ  พระครูขันตยาภรณ์ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องสมุนไพรจะสูญหายจึงได้ ทำหอสมุดสมุนไพรขึ้นและได้บันทึกตำรายาไว้ใน
ใบลานและเสาโบสถ์ทุกเสา เช่น  สูตรยาแก้พิษงูกัด  ยาแก้ชัก ยาคุมกำเนิดลูกห่าง  ยาดับร้อน  ยาแก้ปวดฟันเหงือกอักเสบ ฯลฯ  ทำให้ตำราสมุนไพรรักษาโรคต่างๆไม่สูญหาย   ผู้ที่สนใจสามารถมาศึกษาและนำตัวยาไปรักษาโรคตามอาการได้ เป็นการรักษา ตำรายาแต่โบราณไม่ให้สูญหายและเป็นมรดกให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์และสืบต่อ

การใช้หลักพุทธศาสนาในการดำเนินงานแพทย์แผนไทย
        ในการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย ใช้แนวคิดหลักศาสนาพุทธพรหมวิหาร ๔ ( เมตตา กรุณา/  มุทิตา/อุเบกขา )  เมื่อคนเจ็บป่วยเข้ามารักษาเขาย่อมมีความทุกข์กายและทุกข์ใจ เมื่อมาถึงวัดเขาต้องการให้หาย (เมตตา )  วัดจึงกลายเป็นที่พึ่ง
สำหรับคนที่เจ็บป่วย  และ พระอาจารย์ก็ปรารถนาที่จะรักษาให้เขาหายจากการเจ็บป่วย( กรุณา) โดยมิได้หวังในค่าตอบแทนเป็น
ตัวเงิน ( มุทิตา ) หรือการรักษาไม่เลือกปฏิบัติว่า คนที่มารักษานั้นจะจนหรือรวย (อุเบกขา )   เมื่อมารักษาหน้าที่ของพระอาจารย์
คือรักษาตามลำดับและอาการตามความรู้ ประสบการณ์ ปัญญาที่มีและสะสม   ด้วยหลักปฏิบัติเช่นนี้ วัดบ้านสวนจึงได้รับการยกย่อง และเลื่อมใสศรัทธาจากญาติโยมทั้งใกล้และไกล เข้ามารักษา เมื่อหายแล้วจึงเข้ามาทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เป็นความดี
ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
          

บทบาทวัดกับการแพทย์แผนไทย 
ตอนที่ ๗ วัดบ้านสวน
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

   เรื่องเด่นทุกวันพระ 
พระครูขันตยาภรณ์