สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

     พุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทย
ว่าด้วยองค์ประกอบของชีวิต
                              

                                                                                                                     โดย สันติสุข โสภณสิริ
ตอนที่ 3

      พุทธธรรมมองเห็นสิ่งทั้งหลายในรูปของกระแสที่ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ อัน สัมพันธ์เนื่องอาศัยกัน หรือมาประชุมกันเข้า
ตัวตนแท้ๆ ของสิ่งทั้งหลายไม่มี แต่อยู่ในรูป ของ เบญจขันธ์ หรือ ขันธ์ 5 หมายถึง กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม 5 หมวด
ที่ ประชุมกันเข้าเป็นหน่วยรวม ซึ่งบัญญัติ เรียกว่า สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เป็นต้น หรือ ขันธ์ ยังหมายถึง ส่วนประกอบ
5 อย่าง ที่รวมเข้าเป็นชีวิต ได้แก่
      1. รูป ได้แก่ ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด ร่างกาย และพฤติกรรม ทั้งหมดของร่างกาย หรือสสารพลังงานฝ่ายวัตถุ
พร้อมทั้งสมบัติและ พฤติการณ์ต่างๆ ของสสารพลังงานเหล่านั้น
      2. เวทนา ได้แก่ ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ ซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาท ทั้ง 5 และทางใจ
      3. สัญญา ได้แก่ ความกำหนดได้ หมายรู้และจดจำ สิ่งต่างๆได้
      4. สังขาร ได้แก่ องค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวนำ ซึ่งปรุงแต่จิตให้ดี หรือชั่ว หรือเป็นกลาง
ปรุงแต่งความนึกคิดในใจ และการแสดงออกทางกาย วาจา ให้เป็นไปต่างๆ เป็นที่มาของกรรม หรือ เรียกว่า เครื่องปรุงของจิต
เครื่องปรุงของความคิด และเครื่องปรุงของกรรม
      5. วิญญาณ ได้แก่ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาททั้ง 5 และทางใจ คือการ เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การรู้
สัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ ทางใจ


      ขันธ์ 5 นี้ ย่อลงมาเป็น 2 คือ นาม และรูป รูปขันธ์จัดเป็นฝ่ายรูป ส่วนอีก 4 ขันธ์ที่เหลือเป็นฝ่ายนาม ในพระไตรปิฎกมี
คำอธิบายถึงรูปขันธ์และลักษณะของธาตุ หลักทั้ง 4 ไว้ดังนี้
      "ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็อุปทานขันธ์ คือ รูปเป็นไฉน คือ มหาภูตรูป 4 และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป 4 ดูกรท่านผู้มีอายุ
ทั้งหลาย ก็มหาภูติรูป 4 เป็นไฉน คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ" (มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก)

       

(ต่อตอนที่ 4 ว่าด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ)

(ปรับปรุงจากเอกสารที่ตีพิพม์ครั้งแรกใน "รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 2552-2553 (สิงหาคม 2553)" )
                                                                  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ขอบคุณภาพ http://www.slideshare.net/ppompuypantham/5-64291315
ขอบคุณภาพ http://www.modonut.net/showdetail.asp?boardid=979