สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

         ในแผนภาพการนวดศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์)มีภาพแผนนวดทั้งหมด ๖๐ ภาพ โดย ๑๘ ภาพแรกนั้น จะเป็นภาพของเส้นประธานทั้งสิบเส้นประธานแต่ละเส้น จะกล่าวถึงจุดต่างๆ ที่ใช้แก้โรคและอาการต่างๆ จำนวน ๑๘ โรค และอาการ
แบ่งเป็นด้านขวาและซ้ายด้านละเท่าๆกัน จำนวนข้างละ ๙ โรค และอาการยกเว้นเส้นจันทภูสัง เส้นรุชำ และเส้นสิกขิณี
(เฉพาะแผนคว่ำ)ที่มีเพียง ๑๔ โรคและอาการ
        เส้นประธานบางเส้นจะมีจุดที่ใช้แก้อาการเดียวกันบางเส้นใช้แก้อาการ ที่คล้ายกันหรือมีชื่ออาการที่ใกล้เคียงกันบทนี้จึงรวบ
รวมจุดและอาการต่างๆ ของเส้นประธานแต่ละเส้นและรวบรวมอาการที่สัมพันธ์กับเส้นต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา และใช้
ประโยชน์ของหมอนวดไทย

หมายเหตุ:โรคและอาการต่างๆ นั้น จะเขียนตามที่มีการบันทึกในแผนภาพการนวดศิลาจารึก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ซึ่งหลายคำจะสะกดแตกต่างจากภาษาปัจจุบัน


เส้นประธานสิบแต่ละเส้นที่สัมพันธ์กับอาการต่างๆ

๑. เส้นอิทา
                                                            แผนรูปหงาย
                             ด้านขวา                                                            ด้านซ้าย
                         ๑) แก้นาสิกตึง                                               ๑๐) แก้ปวดกะมับ(ขมับ)
                         ๒) แก้หาวคางค้าง                                           ๑๑) แก้ลมดูดสะบัก
                         ๓) แก้หูตึง                                                    ๑๒) แก้เนิ้อเหน็ดชา
                         ๔) แก้นมมิออก                                              ๑๓) แก้ฟองดันบวม
                         ๕) แก้เมื่อยต้นขา                                            ๑๔) แก้ขัดอุจจาระ
                         ๖) แก้ขัดเข่า                                                  ๑๕) แก้ลมเปงให้เกิด
                         ๗) แก้เมื่อยแค่ง(แข้ง)                                       ๑๖) แก้เท้าเย็น
                         ๘) แก้ลมขัง                                                   ๑๗) แก้สะคริวเพลิง
                         ๙) แก้ร้อนฝ่าเท้า                                             ๑๘) แก้ชักเท้า

ตอนที่ 4
ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นประธานกับโรคและอาการต่างๆ
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากหนังสือการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเส้นสิบ
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อกันยายน 2555
( ติดตามในตอนที่ 5 )
                                                            แผนรูปคว่ำ

                          ๑) แก้ปวดกม่อม                                          ๑๐) แก้ร้อนตัว
                          ๒) แก้ปวดหน้าผาก                                       ๑๑) แก้จับให้ร้อน
                          ๓) แก้มัวจักษุ                                             ๑๒) แก้จับให้หนาว
                          ๔) แก้คลื่นเหียน                                          ๑๓) แก้สะท้านร้อนสะท้านหนาว
                          ๕) แก้หายใจขัด                                          ๑๔) แก้เมื่อยเอว
                          ๖) แก้เสียดชายโครง                                     ๑๕) แก้ขัดเข่า
                          ๗) แก้แน่นอก                                             ๑๖) แก้ร้อนฝ่าเท้า
                          ๘) แก้ร้อนอก                                             ๑๗) แก้สะคริวฝ่าเท้า
                          ๙) แก้จุกอก                                               ๑๘) แก้ลมให้เดินตลอด